biuro_langea@wp.pl

793 079 330

z języka
na język

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie. Odpowiemy do 30 minut!
Dane kontaktowe
Informacje o zleceniu

captcha

Regulamin

Regulamin świadczenia usług Biura Tłumaczeń Langea

§ 1 Informacje ogólne

1. Siedziba Biura Tłumaczeń Langea (zwane dalej „Langea”) mieści się przy ul. Gliwickiej 31, 57-220 Ziębice (NIP: 887 177 94 85, Regon: 365065873)

2. Langea wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe.

 

§ 2 Warunki rozpoczęcia współpracy

1. Realizacja zlecenia następuje po uzgodnieniu przez Langea i Klienta (zwani dalej „Stronami”) warunków zlecenia.

 

§ 3 Współpraca oraz sposoby płatności

1. Po wykonaniu zlecenia na rzecz Klienta, Langea wystawia fakturę VAT, którą Klient zobowiązany jest opłacić w terminie przedstawionym na fakturze. W przypadku zlecenia tłumaczenia przez osobę prywatną należność pobierana jest z góry na podstawie faktury VAT Pro forma. Zapłata dokonywana jest przelewem na numer konta bankowego wskazanego na fakturze.

2. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Langea zastrzega sobie prawo do pobierania 50% zaliczki w formie przedpłaty. W każdej sytuacji w przypadku zleceń o wartości powyżej 500 zł.

3. Langea zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia. Odmowa może nastąpić w przypadku:

a) nieczytelności dostarczonych materiałów

b) niedyspozycyjności tłumacza

c) innych przyczyn zależnych od sytuacji, o których Klient został poinformowany.

4a. Wycena tłumaczeń niepoświadczonych następuje na podstawie stron rozliczeniowych w tekście źródłowym.

4b. Wycena tekstu przysięgłego następuje na podstawie stron rozliczeniowych tekstu przetłumaczonego, na podstawie statystyki wyrazów właściwej dla danego edytora tekstu.

4c. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1800 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.

5. Całkowita cena brutto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową. Strona tłumaczenia liczona jest jako pełna. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto. Langea jest płatnikiem VAT.

6. Oprócz powyższych ustaleń, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin.
Tłumaczenie niepoświadczone standardowe obejmuje 8 stron rozliczeniowych dziennie. Tłumaczenie przysięgłe standardowe obejmuje 4 strony rozliczeniowe dziennie. Przy tłumaczeniach ekspresowych lub weekendowych dolicza się 50% ceny podstawowej.

7. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Langea do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

8. Wycena tekstu możliwa jest również przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Wycena wykonywana jest bezpłatnie.

9. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone zaś Klient nie jest uprawniony do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Langea nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn niezależnych od Stron.

 

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacja wykonanego zlecenia musi być złożona w formie pisemnej oraz należycie uzasadniona.

2a. W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych wskazanych przez Klienta, Langea zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 7 dni od daty wykonania usługi. Po tym terminie reklamacja nie zostanie uznana.

2b. Reklamacja nie obejmuje strony stylistycznej tekstu.

3. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak  również ilości błędów kwalifikujących się do poprawy, zatwierdzonych wspólnie przez Strony. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

 

§ 5 Odpowiedzialność oraz spory

1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Langea ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Firma Langea jest jednak zobowiązana do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

3. Strony zgadzają się, iż sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w ramach wykonywania przedstawionych powyżej zakresów współpracy jest Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zlecenia.

2. W szczególnych przypadkach Langea może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.