z języka
na język

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie. Odpowiemy do 30 minut!
Dane kontaktowe
Informacje o zleceniu

captcha

Regulamin

Regulamin świadczenia usług biura tłumaczeń Langea

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Langea mieści się przy ul. Wałowej 3/2, 57-220 Ziębice (NIP: 887 172 53 83, Regon: 022508715)

2. Langea wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe.

 

§ 2 Zasady rozpoczęcia współpracy

1. Realizacja zlecenia następuje po uzgodnieniu przez Langea i Klienta warunków dotyczących zlecenia.

 

§ 3 Warunki współpracy oraz sposoby płatności

1. Po wykonaniu zlecenia na rzecz firmy, Langea wystawia Klientowi rachunek, który należy opłacić w terminie podanym na rachunku. W przypadku zlecenia tłumaczenia przez osobę prywatną należność pobierana jest z góry na podstawie rachunku Pro forma. Zapłata dokonywana jest przelewem na numer konta bankowego określonego na rachunku.

2. W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, Langea zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu, a także w niektórych przypadkach Langea zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

3. Wycena tłumaczeń niepoświadczonych następuje na podstawie stron rozliczeniowych w tekście źródłowym. Natomiast wycena tekstu przysięgłego następuje na podstawie stron rozliczeniowych tekstu przetłumaczonego, na podstawie statystyki wyrazów właściwej dla danego edytora tekstu. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1800 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.

4. Całkowita cena brutto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową. Strona tłumaczenia liczona jest jako pełna. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto. Langea nie jest płatnikiem VAT.

5. Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin.
Tłumaczenie niepoświadczone standardowe obejmuje 8 stron rozliczeniowych dziennie. Tłumaczenie przysięgłe standardowe obejmuje 4 strony rozliczeniowe dziennie. Przy tłumaczeniach ekspresowych lub weekendowych dolicza się 50% ceny podstawowej.

6. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Langea do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

7. Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu.

8. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia emailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Langea nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn niespowodowanych z winy Langea.

 

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz należycie uzasadniona.

2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, Langea zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 7 dni od daty wykonania usługi. Po tym terminie reklamacja nie zostanie uznana.

3. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

 

§ 5 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Langea ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Firma Langea jest jednak zobowiązana do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zlecenia.

2. W szczególnych przypadkach Langea może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Ząbkowicach Śląskich.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.